مصرف بیش از ٢٠ میلیارد لیتر بنزین در کشور

به نقل از شانا _ مصرف بنزین کشور در ٢٩۵ روز امسال با ٢,٢ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از ٢٠.۵ میلیارد لیتر رسید. مصرف این فرآورده استراتژیک با میانگین روزانه ۶٩,۵ میلیون لیتر از ابتدای امسال تا ١٩ دیماه به ٢٠ میلیارد و ۵٠٢ میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر رسید که از رشد ٢.٢١ درصدی آن نسبت به مدت مشاب پاسال حکایت دارد. برپایه این گزارش،مصرف بنزین در ٢٩۵ روز پارسال با میانگین روزانه ۶٨ میلیون لیتر نیز ٢٠ میلیارد و ۶٠ میلیون لیتر بوده است. مقایسه آماری مصرف بنزین در بازه زمانی ابتدای آذر امسال تا ١٩ دیماه نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد مصرف این فرآورده به لحاظ کمی ۴۴٢ میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر افزایش داشته است.

GASOLINE

این گزارش همچنین حاکی است: مجموع مصرف بنزین در آذرماه و ١٩ روز دیماه امسال با میانگین روزانه ۶۶ میلیون ٣٣۴ هزار لیتر به سه میلیارد و ٢۵٠ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر رسید. همچنین، مصرف این فرآورده نفتی در آذرماه امسال بیش از دو میلیارد لیتر و در ١٩ روز دیماه نیز یک میلیارد و ٢۴۶ میلیون لیتر بوده است. برپایه این گزارش مصرف این فرآورده نفتی در بازه زمانی مشابه پارسال، سه میلیارد و ١٨۵ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر بود که یک میلیارد و ٩٣۵ میلیون لیتر آن به آذرماه و یک میلیارد و ٢۵٠ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر بقیه نیز به ١٩ روز دیماه مربوط می شود. مجموع مصرف این فرآورده در بازه زمانی یاد شده نشان می دهد میانگین مصرف روزانه بنزین، ۶۵ ملیون لیتر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

 

کلیه حقوق این وب سایت نزد پرتال مهندسان شیمی ایران محفوظ می باشد.
CopyRight © 2011-2019 , All Rights Reserved